4 weken levertijd
25 jaar garantie
Eigen werkplaats
Geen aanbetaling
4.5
★★★★★
★★★★★

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden voor natuurstenen grafwerken

Vastgesteld door de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) op 12 juni 2018.

 1. Artikel 1 ALGEMEEN
  1. Definities
   Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA):
   vereniging van bedrijven die zich onder meer toeleggen op de levering van natuurstenen bouw- en/of grafwerken.
   Natuursteen: gesteente dat zonder menselijk ingrijpen is ontstaan en dat geen kunstmatige wijziging heeft ondergaan in samenstelling of structuur. Hieronder wordt ook begrepen materiaal samengesteld uit natuursteen en bindmiddelen.
   Natuurstenen bouwwerken: werken waarin natuursteen of natuurstenen composieten zijn verwerkt. Leverancier: elke onderneming die lid is van de NOA hoofdsector Natuursteen.
   Wederpartij: iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die met een leverancier een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.
  2. Aanbiedingen door de Leverancier, overeenkomsten tussen de Leverancier en de Wederpartij, en de uitvoering van die overeenkomsten worden beheerst door deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
  3. De toepasselijkheid van algemene en bijzondere voorwaarden of bedingen van de Wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk door de Leverancier van de hand gewezen.
 2. Artikel 2 OFFERTES, OVEREENKOMSTEN
  1. Iedere offerte is een vrijblijvend aanbod, en is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de Wederpartij. Het aanbod is geldig gedurende de in de offerte genoemde termijn. Indien in de offerte geen termijn is genoemd, is het aanbod gedurende 30 dagen na afgifte van de offerte geldig. Na het verstrijken van de termijn is het vrijblijvende aanbod van rechtswege vervallen.
  2. De overeenkomst (waaronder ook begrepen wijzigingen en/of aanvullingen) komt pas tot stand wanneer de directie van de Leverancier binnen 8 dagen na ontvangst van de opdracht tot levering, deze opdracht schriftelijk bevestigt.
  3. Alle gegevens die in de offerte zijn verwerkt mogen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht
 3. Artikel 3 PRIJZEN
  1. De prijzen genoemd in de offerte en de overeenkomst zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 4. Artikel 4 MATERIAAL/KWALITEIT
  1. Natuursteen is een natuurproduct. Monsters van natuursteen geven een indicatie van kleur en structuur, afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk.
  2. De Leverancier is gehouden het in het monument te verwerken materiaal in kleur en structuur zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
  3. Bij een dikte van het gebruikte materiaal tot en met 5,0 cm is een afwijking van ten hoogste 2,0 mm toegestaan; bij een dikte van 6,0 tot en met 10,0 cm is de toegestane afwijking 3,0 mm en bij een dikte van meer dan 10,00 cm is de toegestane afwijking 4,0 mm.
  4. Rekening houdend met de natuurlijke gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan.
  5. Kleine maatverschillen zijn toelaatbaar, mits de afzonderlijke stukken onderling passen.
  6. De Wederpartij is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden op grond van verschillen in structuur en kleur. Evenmin kunnen deze verschillen aanleiding zijn tot het betalen van schadevergoeding.
 5. Artikel 5 LEVERING EN LEVERTIJD
  1. Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag waarop de volledige gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht, in het bezit zijn van de Leverancier.
  2. De opgegeven levertijden zijn nooit fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
   Bij niet tijdige levering dient de Leverancier schriftelijk door de Wederpartij in gebreke te worden gesteld, waarbij de Leverancier een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen. De Leverancier is bij overschrijding van de levertijd, behalve in geval van overmacht, verplicht de schade van de Wederpartij te vergoeden wanneer hem voor die te late levering volgens de wet een verwijt kan worden gemaakt.
  3. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de Wederpartij alleen dan het recht ontbinding van de overeenkomst in te roepen, nadat hij eerst schriftelijk en aangetekend de Leverancier heeft meegedeeld dat deze in verzuim is, waarbij de Leverancier een redelijke termijn wordt toegestaan om alsnog aan zijn leveringsverplichting te kunnen voldoen.
  4. Wanneer een grafmonument of delen daarvan als gevolg van het uitblijven van de benodigde gegevens van de Wederpartij niet kan of kunnen worden geleverd en langer dan 6 maanden moet worden opgeslagen is de Wederpartij verplicht de kosten hiervan te vergoeden.
 6. Artikel 6 AANSPRAKELIJKHEID
  1. De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:|
   – onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaken door de Wederpartij of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het, naar objectieve maatstaven, geschikt is;
   – onzorgvuldig gedrag van de Wederpartij en/of diens personeel en/of andere door de Wederpartij ingeschakelde personen.
  2. De Leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de Wederpartij of derden, buiten de Leverancier om, herstel- of onderhoudswerkzaamheden verricht(en). Evenmin aanvaardt de Leverancier aansprakelijkheid wanneer zulke werkzaamheden zonder tussenkomst van de Leverancier in opdracht of onder toezicht geschieden van een deskundige, die is aangesteld door de Wederpartij of diens opdrachtgever dan wel indien het grafmonument door derden wordt gelicht, afgehaald, verplaatst of bewerkt.
  3. De aansprakelijkheid van de Leverancier op grond van de overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij uitkeert. Indien de verzekeringsmaatschappij niet uitkeert dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de overeenkomst.
 7. Artikel 7 RECLAMES MET BETREKKING TOT GEBREKEN
  1. Reclames met betrekking tot uitwendig waarneembare gebreken moeten binnen 8 dagen na levering schriftelijk geschieden.
  2. Na het verstrijken van de termijn die wordt bedoeld in het vorige lid van dit artikel wordt ervan uitgegaan dat de Wederpartij het geleverde heeft goedgekeurd. Reclames worden dan door de Leverancier niet meer in behandeling genomen.
 8. Artikel 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD
  1. De door de Leverancier geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
  2. De Wederpartij geeft voor zover noodzakelijk een onherroepelijke volmacht aan de Leverancier de geleverde zaken te verwijderen voor de periode waarin de Wederpartij in verzuim is.
 9. Artikel 9 BETALING
  1. Tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt, moet de betaling plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, in de valuta zoals vermeld op de factuur.
  2. De Leverancier kan eisen dat door de Wederpartij een aanbetaling wordt gedaan.
  3. Wanneer de Wederpartij het niet eens is met de inhoud van de factuur, dient hij dat binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan de Leverancier kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur geacht door de Wederpartij zonder protest te zijn geaccepteerd. Korting en/of schuldvergelijking is uitgesloten.
  4. Wanneer niet is betaald binnen de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn is de Wederpartij in verzuim. Indien Wederpartij na deugdelijke aanmaning en ingebrekestelling alsnog niet aan zijn verplichtingen voldoet, is Wederpartij in gebreke en aan de Leverancier een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande bedrag. Ieder gedeelte van een maand geldt bij de berekening als een gehele maand.
  5. De kosten die de Leverancier moet maken om zijn rechten uit de overeenkomst af te dwingen en zijn vordering in te vorderen, komen voor rekening van de Wederpartij. Daaronder zijn in ieder geval begrepen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten met een minimum van € 40 conform de regeling in artikel 6:96 lid 2 onder c Burgerlijk Wetboek.
  6. Iedere betaling door de Wederpartij dient primair om de door hem verschuldigde vertragingsrente en de door de Leverancier gemaakte invorderingskosten te voldoen en wordt pas daarna in mindering gebracht op de openstaande vordering.
  7. Zonder nadere ingebrekestelling heeft de Leverancier het recht alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar te laten zijn en/of de overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen, wanneer Wederpartij:
   a. in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt of er beslag op een gedeelte of het geheel van zijn vermogen wordt gelegd;
   b. komt te overlijden;
   c. een factuurbedrag of een gedeelte daarvan, inclusief de plaatsingsrechten, niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet.
 10. Artikel 10 INTELLECTUELE EIGENDOM
  1. De constructietekeningen, schema´s, afbeeldingen, beschrijvingen en dergelijke die bij de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt, blijven eigendom van de Leverancier. Verveelvoudiging mag uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de Leverancier.
  2. De Wederpartij vrijwaart de Leverancier voor aanspraken van derden in verband met schending van hun auteurs-, octrooi- of licentierecht of enig ander recht, in verband met door de Leverancier geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, wanneer de Leverancier die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen die de Leverancier door of namens de Wederpartij bij de uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
 11. Artikel 11 GESCHILLEN
  1. Deze algemene voorwaarden, de door de Leverancier en de Wederpartij gesloten overeenkomsten evenals de uitvoering ervan, worden beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten, terwijl mogelijke toekomstige internationale regelingen op het gebied van koop van roerende en lichamelijke zaken tevens door partijen kunnen worden uitgesloten.
  2. Alle geschillen die ontstaan tussen de Leverancier en de Wederpartij over de totstandkoming, de uitvoering, de uitleg en de beëindiging van de overeenkomst zullen worden beslecht door:
   a. bindend advies van de Geschillencommissie Natuursteen volgens het daarvoor vastgestelde reglement indien partijen daartoe gezamenlijk besluiten of
   b. de bevoegde rechter.

Familiebedrijf met liefde voor het vak!

Het ziet er prachtig uit

★★★★★
★★★★★

Het ziet er prachtig uit. Heel erg bedankt voor dit mooie resultaat en zeer sympathieke manier van werken. Wij hebben ons bij jullie zeer op ons gemak gevoeld bij een niet alledaagse aankoop en gaan morgen meteen op bezoek.

Henk

Het grafmonument ziet er prima uit!

★★★★★
★★★★★

Het grafmonument ziet er prima uit! Nog mooier dan ik had gedacht. A.s. vrijdag ga ik met mijn moeder naar het graf. Ik weet zeker dat zij het ook mooi zal vinden. Wij, mijn moeder en zussen, willen u heel hartelijk bedanken voor uw zorgvuldige en geduldige manier van werken. We kijken met een goed gevoel terug op het hele proces van het uitzoeken en plaatsen van de steen. Hartelijk dank daarvoor. De betaling zal binnen enkele dagen plaatsvinden: daar zorgt mijn zwager voor.

Trix ter Beek

Dank jullie wel voor ’t mooie werk

★★★★★
★★★★★

Vorige week heb ik van jou een telefoontje gehad dat de steen op het graf van mijn moeder is geplaatst. Wij zijn afgelopen weekend in Rotterdam gaan kijken en ik kan je melden dat het er goed uitziet. De letters, de plaatsing en de steen zien er netje uit. Ik wil je graag bedanken voor de plezierige manier waarop dit geregeld is.

Ank

Ik ben heel blij met de door jullie gemaakte grafsteen

★★★★★
★★★★★

Ik ben vandaag naar het graf van m’n vader gegaan, ik ben heel blij met de door jullie gemaakte grafsteen, vlindertje vind ik ook ook heel mooi gedaan, en ja de zilveren letters hebben nu achteraf gezien wel meer klasse 🙂 en de steen is prachtig ! Ik ben dus heel tevreden, heb alvast wat onkruid weggehaald, en ga ’t binnenkort wat afmaken met wat steentjes en paar bloemige plantjes. Nu zijn grafsteen er ligt voel ik me meer geroepen om ernaar toe te gaan. Vriendelijke groet,

Nelly Nooij

Advies?

Met ruim 70 jaar ervaring helpen wij u graag bij het omzetten van uw wensen in een grafmonument dat volledig past bij bij de overledene. Vraag vrijblijvend uw persoonlijk advies aan.

020-4977105

Vraag onze brochure aan!

Vraag onze brochure aan en bekijk thuis rustig alle mogelijkheden in gedenkstenen van natuursteen, glas, RVS en cortenstaal.

Download Brochure

Ons assortiment

Wij hebben diverse grafstenen op voorraad, bezoek Maes Natuursteen of bel ons voor meer informatie. Wij zijn een familiebedrijf wat gespecialiseerd is in grafmonumenten.

Tijdelijke aanbiedingen

Inspiratie opdoen?
Of heeft u een vraag?

Heeft u een vraag of wilt u inspiratie opdoen van alle mogelijkheden die wij bieden? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Vrijblijvend afspraak maken
Maes Natuursteen

Maes Natuursteen bestaat inmiddels bijna 95 jaar. Vanuit onze ervaring kunnen wij u goed adviseren over alle mogelijkheden qua materialen, ontwerp, teksten en alles wat komt kijken bij het aanschaffen van een grafmonument voor uw dierbaren.